Sbírky / Památkové fondy - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Sbírky / Památkové fondy

Památkové sbírky Muzea v Bruntále

Vedle sbírkových předmětů muzejní povahy Muzeum v Bruntále spravuje i předměty kulturní povahy, spadající svou povahou pod zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Tyto předměty tvoří dvě velké skupiny, a to mobiliární fond zámku Bruntál a knihovny zámku Bruntál a hradu Sovince.

Mobiliární fond

Mobiliární fond je složen ze souborů a jednotlivostí, vážících se k zámku Bruntál nezávisle na jejich kvalitě, které svou povahou a způsobem uložení jsou určeny ke kulturně-výchovnému využití, zejména k prezentaci ve zpřístupněných interiérech. Jedná se o předměty především uměleckohistorického (výtvarné umění a umělecké řemeslo), ale i historicko-dokumentačního (fotografie) charakteru. Z hlediska druhů se jedná především o obrazy, nábytek, grafické listy, kresby, fotografie, zbraně a také o nádobí, topná i osvětlovací tělesa, koberce, hodiny a pod. Předměty pocházející ze 16. až 20. století představují díla mimořádné umělecké úrovně, ale i běžnou uměleckou a uměleckořemeslnou produkci především evropskou a pouze v jednotlivostech i orientální.

Historické knihovny

Historické knihovny zámku Bruntál a hradu Sovince obsahují unikátní rukopisy (55) a zejména tisky - odbornou literaturu, příručky, encyklopedie i beletrii, mapy a atlasy, grafické listy černobílé i kolorované a další od 16. století do poloviny 20. století, nejvíce knih je ze 2. poloviny 18. a z 19. století. Největší část tvoří knihy věnované vojenskému umění včetně vojenského lékařství a historii, historii habsburské monarchie a Řádu německých rytířů. Malou část tvoří cestopisy, beletrie a vědecká pojednání. Obsahuje také mapy, grafické listy, reprodukce výtvarných děl, děkovné listy a podobně.

Sbírky / Mobiliární fond zámku Bruntál

Sbírky / Knihovny zámku Bruntál a hradu Sovince