Sbírky / Historie - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Sbírky / Historie

Numismatika

Numismatická sbírka obsahuje nejrůznější druhy platidel, převážně ze 17. až 20. století, a to nejen z historického českého území, ale i z ostatních států Evropy. Několik mincí a bankovek je z amerického, afrického i asijského kontinentu. Nejstarším kusem je pražský groš Václava II. Součástí sbírky je i nález (z roku 1972) tolarového pokladu z Razové o celkovém počtu 1 246 ks. Nnumismatická sbírka je vnitřně rozčleněna na:

  • mince, platební, žetony, platební známky, pamětní mince s platební hodnotou
  • papírová platidla (nouzovky, bankovky, státovky, stravovací poukázky)
  • numismatické medaile, plakety, žetony

Faleristika

Faleristická sbírka zahrnuje řády, vyznamenání a medaile převážně z 2. poloviny 19. a z 20. století, z území habsburské monarchie a Československé republiky. Dále odznaky nejrůznějších regionálních spolků (přelom 19. a 20. století) a novodobé odznaky různých podniků a organizací.

Sfragistika, heraldika

Sfragistickou sbírku tvoří většinou otisky pečetí místních cechů, měst, spolků a úřadů, ze 17., 18. a 19. století. Dále několik málo typářů spolků, škol a úřadů. Jedinečným sbírkovým předmětem je pak renesanční kamenný erb pánů z Vrbna a několik velkorozměrových dřevěných erbů hodnostářů Řádu německých rytířů.

Vexilologie

Vexilologickou sbírku tvoří několik praporů a množství praporových stuh. Vztahují se většinou k období 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. Jedná se o církevní prapory, spolkové prapory, spolkové a různé výroční stuhy místních spolků a organizací.

Militaria

Sbírka obsahuje zbraně chladné a palné, lovecké i vojenské, části vojenské i lovecké výstroje, prachovnice. Většinou se jedná o předměty české a evropské provenience včetně místních puškařů. Převážně se jedná o 19. století, ale najdeme zde i sbírkové předměty starší (17. a 18. století) i mladší (20. století). Vojenské uniformy a jejich části, jako pokrývky hlavy, střapce ke kordům apod., pocházejí většinou z přelomu 19. a 20. století a tvoří jen malou část tohoto souboru. Přiřazen je sem i malý soubor střeleckých terčů, pocházejících pravděpodobně z majetku bruntálské střelecké společnosti.

Cín

Kolekce cínu se skládá ze stolního nádobí a náčiní, kuchyňských pomůcek, předmětů spjatých s cechovní reprezentací, kultovních předmětů, hygienických a lékárnických potřeb a interiérových doplňků. Část objektů je provenienčně a autorsky spjata se širším regionem (Bruntál, Zlaté Hory, Javorník, Opava, Nisa), větší část fondu zůstává anonymní s předpokladem původu z města a Bruntálska. Převážná část artefaktů pochází z průběhu celého 19. století. Jedinečné jsou dva cechovní vilkumy a cechovní konvice bruntálských tkalců ze 17. století.

Umělecká litina

Sbírka umělecké litiny je tvořena převážně výrobky Ludvíkovských železáren z období kolem roku 1830. Obsahuje převážně menší litinové plakety, funerální plastiku a další výrobky. Za zmínku stojí reliéf Poslední večeře Páně podle předlohy Leonarda da Vinci. Sbírka dále obsahuje několik kusů z produkce Frýdlantských železáren a secesní litinová kamna firmy Grohmann a syn z Vrbna pod Pradědem.

Pohlednice

Sbírka pohlednic je tvořena pohlednicemi od roku 1897 až po současnost. Většina se vztahuje k Bruntálu a blízkému okolí a pochází z místních tiskařských dílen. Dokumentují architektonický vývoj města a několik událostí z veřejného života.

Fotografie

Sbírka obsahuje fotografie převážně dokumentující vzhled města Bruntálu a dalších blízkých obcí a fotografie zachycující některé veřejné události, slavnosti a výjevy z každodenního života: tabla a společné fotografie členů různých místních spolků a úřadů, umělecky provedená soukromá i spolková alba fotografií. Vše převážně z konce 19. a počátku 20. století. Výjimečným je album Řádu německých rytířů, dokumentující jeho působení za 1. světové války.

Kartografie

Kartografická sbírka obsahuje mapy, plány a atlasy (speciální mapy, katastrální mapy, vojenské mapy, geologické mapy, mapy dolování, železnic, poštovní mapy) ze 17. až 20. století. Týkají se většinou Bruntálska, území bývalého Rakousko-Uherska a v menší míře i dalších evropských zemí i ostatních kontinentů. Z hlediska regionální historie je zajímavý plán města Bruntálu z roku 1846 (s úpravami v letech 1850 a 1860) a plán města z roku 1933 s vyznačenou poplašnou požární signalizací a zásobováním vody.

Textil

Sbírka textilu obsahuje oděvy a oděvní součástky, obuv, pokrývky hlavy, kabelky, opasky, deštníky, vějíře, dekorační a užitkový textil, koberce. Většina spadá do časového rozmezí 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Součástí je i liturgický textil a úřednické uniformy. Jedinečný je soubor několika kousků spodního prádla z počátku 20. století a dále 4 textilní zástěny datované rokem 1769 s malovanými náboženskými tématy. Naprosto výjimečný a ojedinělý je mezi tímto textilem soubor 21 kousků koptských tkanin z Egypta z 3. až 6. století našeho letopočtu.

Cechy, živnostenská společenstva, řemesla, živnosti

Sbírka obsahuje různé cechovní předměty (truhlice, cechovní postavníky, cechovní znamení, cechovní džbány), dále výrobky konkrétních živnostníků a podniků, pracovní nářadí a výrobky jednotlivých řemesel. Zahrnuje období od 17. do 20. století. Vztahuje se z převážné většiny k místním řemeslníkům a živnostníkům. Největší část výrobků představují kovářské a zámečnické práce, tkalcovské nářadí a pomůcky, vývěsní štíty dílen, hostinců, láhve místních výrobců nápojů. Jedinečné jsou především cechovní předměty bruntálských tkalců (postavníky z roku 1756, cechovní znamení z 1. poloviny 19. století, vzorník látek z roku 1830, cechovní skříň z roku 1690).

Vybavení domácnosti

Sbírka obsahuje nejrůznější kuchyňské nářadí, kuchyňské a další domácí přístroje a pomůcky, jako například žehličky, mlýnky apod. Zahrnuje období 19. a 20. století, většina je evropské provenience. Součástí je i velký soubor kratiknotů.

Dopravní a přepravní prostředky

Sbírka obsahuje cyklistická kola, dětské kočárky, saně, lyže a brusle, vše převážně z konce 19. a počátku 20. století. Patří sem i jedinečný, doposud pojízdný automobil Piccolo z roku 1905, vyrobený v německé Apoldě.

Knihy, listiny, korespondence

Sbírka obsahuje různé úřední a cechovní knihy a záznamy, jednotlivé listiny a obchodní korespondenci. Vcelku se jedná o dokumenty vztahující se k regionu. Časově zabírají období od 18. do 20. století.

Tiskoviny, plakáty

Sbírku tiskovin tvoří velký soubor plakátů, různých úředních výzev a prohlášení, dále noviny a časopisy, reklamní letáky a brožury. Jedná se převážně o dokumentaci místních událostí z období 19. a 20. století, některé tiskoviny jsou však i ze století 18. Zajímavý je například požární řád města Bruntálu z roku 1787, upravující povinnosti jednotlivých řemeslnických cechů.

Volební materiály

Sbírka je v podstatě jednou z nejmladších v muzeu a zahrnuje různé volební materiály převážně z období po roce 1989. Některé kusy jsou i staršího data.

Pozůstalosti

Sbírku tvoří pozůstalosti významných a zajímavých osobností regionu a některé jednotlivosti:

  • Pozůstalost E. Schöna - Engelsberga (1825-1879), hudebního skladatele z Andělské Hory, obsahuje hudebniny, kresby, fotografie, busty a tisk.
  • Pozůstalost Karla Schary (+ 1968) ze Staré Vody (dnes Světlá Hora) obsahuje kresby, malby, fotografie, památky a lovecké trofeje z cest po Indii. Pozůstalost byla získaná jako konfiskát v roce 1957.
  • Pozůstalost Viktora Heegera (1858-1935), učitele, spisovatele, básníka, autora divadelních her a politika ze Zlatých Hor, obsahuje korespondenci, tiskoviny a fotografie. Svou tvorbou byl úzce spjat s Bruntálskem.
  • Pozůstalost Bruna Wittka (1895-1935), spisovatele z Bruntálu, obsahuje korespondenci, tiskoviny a fotografie.
  • Pozůstalost Erwina Weisera (1879-1968), vedoucího redaktora Bruntálských novin, kustoda a vedoucího městského muzea v Bruntále, za 2. světové války politicky činného v nacistické správě, obsahuje korespondenci, tiskoviny a fotografie.

Divadlo

Sbírka materiálů, dokumentující místní divadelní soubory, obsahuje fotografie a tiskoviny. Vztahuje se převážně ke 2. polovině 20. století.

Varia

Sbírka varií obsahuje nejrůznější předměty, které se svou podstatou nehodí do předchozích oddílů a netvoří v rámci Sbírky Muzea v Bruntále větší soubor, který by mohl být samostatně vyčleněn. Jedná se o šicí stroje, psací stroje, drobnosti, dýmky, různé kazety, předměty z neobvyklých materiálů, zvony a zvonky, hry a hračky, radia, gramofony, kancelářské potřeby, některé kultovní předměty, zdravotnickou a požární techniku, represivní prostředky. Časový i územní záběr tohoto nesourodého celku je široký, spadají sem předměty od 18. do 20. století. Jedinečnými jsou tři masky hanby z 18. století, užívané k výkonu práva ve Staré Vodě u Andělské Hory, v Podlesí u Bruntálu a ve Světlé. Opomenut nesmí být ani soubor devíti judaic z 2. poloviny 19. století - jedná se o dva kusy Tóry, dva páry stříbrných nástavců na Tóru, stříbrné ukazovátko na Tóru, dva stříbrné a částečně zlacené štítky na Tóru.

Sbírky / Historie / Numismatika

Sbírky / Historie / Sfragistika, heraldika

Sbírky / Historie / Militaria

Sbírky / Historie / Cín

Sbírky / Historie / Pohlednice

Sbírky / Historie / Fotografie

Sbírky / Historie / Textil

Sbírky / Historie / Cechy, živnostenská společenstva, řemesla, živnosti

Sbírky / Historie / Vybavení domácnosti

Sbírky / Historie / Volební materiály

Sbírky / Historie / Pozůstalosti

Sbírky / Historie / Varia